Kwaliteitssystemen

Medisch specialisten hebben zich gedurende vele jaren en op heel uiteenlopende wijze bezig gehouden met het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsbeleid. Dat betreft niet alleen de beroepsinhoudelijke kant maar ook de praktijkuitoefening. Naast Kwaliteitssystemen zoals het Visitatiebeleid of het Richtlijnenbeleid, worden verder in toenemende mate ook andere, meer categoraal gerichte kwaliteitssystemen ontwikkeld. In dit verband wordt zowel landelijk als internationaal naar samenwerking tussen medisch specialisten gestreefd, soms monodisciplinair soms multidisciplinair. Het uiteindelijke doel is steeds de medisch specialistische zorg zo optimaal mogelijk te bieden, "the state of the art". Daarbij is het van groot belang dat medisch specialisten elkaar zo snel en volledig mogelijk kunnen informeren. Moderne communicatie middelen zijn daarbij hedentendage (m.n. als het om nationale of internationale werkgroepen of verenigingen gaat) onontbeerlijk.

Het Internet kan als elektronisch platform daar een potentieel grote bijdrage aan geven. De Stichting Intranet Medisch Specialisten (SIMSN) heeft ten doel het bevorderen van elektronische communicatie tussen en informatie aan medisch specialisten, gebruik makend van moderne multimediatechnieken. Om die reden werd een "beveiligd" Intranet binnen de website van het IMSN ontworpen, waartoe men slechts praktiserende medisch specialisten toegang hebben door middel van een identiteitscode en een wachtwoord. Op regionaal niveau kan gedacht worden aan multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende specialismen en medisch staven. Aan het Intranet is voor de Leden van de Stichting IMSN eveneens een beveiligd postbussensysteem verbonden .